Các kết nối hữu ích cho Người Mua Sắm

Tại đây quý vị sẽ tìm thấy mọi thông tin về luật cấm túi ny-lon kể cả thông tin về những loại túi nào quý vị có thể và không thể dùng được. Muốn biết thêm thông tin? Hãy gọi đường dây nóng về Cấm Túi Ny-lon ở số 1300 137 118.> Thêm

Các kết nối hữu ích cho Nhà Bán Lẻ

Tại đây quý vị sẽ tìm thấy mọi thông tin giúp quý vị tạo ra sự thay đổi này. Quý vị đã nhận được bộ thông tin dành cho nhà bán lẻ của quý vị chưa hoặc có cần thêm các bộ thông tin không? Hãy gọi đường dây nóng về Cấm Túi Ny-lon ở số 1300 137 118. > Thêm

Các nhà bán lẻ: quý vị đã sẵn sàng đến đâu rồi?

Kể từ ngày 1 tháng Một năm 2009 các túi ny-lon nhẹ đang bị bỏ dần.

CÁC NGÀY QUAN TRỌNG.

byo bags