Các túi ny-lon có gì sai?

Các túi ny-lon được xem là biểu tượng của một xã hội lãng phí vì chúng là một dạng bọc gói thường là không nhất thiết phải có. Các túi ny-lon là một vấn đề vì nhiều lý do:

  • Vì bản chất chỉ dùng được một lần của hình thức bọc gói này, các túi ny-lon thông thường được sử dụng cho một thời gian ngắn nhưng mất hàng trăm năm để phân hủy trong các bãi chôn rác (Nhóm Làm Việc Quốc Gia Về Các Túi Ny-lon, Báo Cáo, trang 5).
  • Các túi ny-lon là vô cùng hiển hiện và một bộ phận rác thải mà không nhìn thấy. Nếu các túi ny-lon tiếp tục được sử dụng, thì số lượng túi thải ra môi trường sẽ tăng theo thời gian. Các Chính Phủ Địa Phương và Các Chính Phủ Tiểu Bang trên toàn nước Úc dành trên 200 triệu đô-la mỗi năm để nhặt rác.
  • Việc sản xuất các túi ny-lon chiếm khoảng 20.000 tấn chất dẻo polymer có nguồn gốc là các tài nguyên không tái tạo được. Mặc dù các túi ny-lon có thể được tái sinh, nhưng chỉ một phần rất nhỏ các túi ny-lon được gom nhặt và tái chế biến.
  • Các túi ny-lon được xem là một hàng hóa ‘miễn phí’, nhưng các hộ mất một mức chi phí là 10 đến 15 đô-la để bổ sung vào giá hàng hóa mà họ mua.