Các nhà cung cấp các loại túi thay thế cho túi ny-lon.

Các nhà bán lẻ có thể có được một danh sách các nhà cung cấp các loại túi thay thế bằng cách gọi đến Đường Dây Nóng Về Lệnh Cấp Túi Ny-Lon số 1300 137 118 hoặc gửi thư điện tử đến matt.scales@zerowaste.sa.gov.au