تامین کنندگان جایگزینهای کیسه های پلاستیکی

 

فروشندگان می توانند برای دریافت فهرستی از تامین کنندگان کیسه های تهیه شده از جنسهای دیگر به شماره ویِژه طرح ممنوعیت کیسه های پلاستیکی.

(Plastic Bag Ban) 1300 137 118

زنگ زده یا به آدرس matt.scales@zerowaste.sa.gov.au ایمیل بفرستند.