Tôi phải làm gì kể từ ngày 1 tháng Một đến ngày 3 tháng Năm năm 2009?

Các túi ny-lon đựng hàng loại nhẹ có thể vẫn được cung cấp trong thời gian này, nhưng quý vị phải:

  • có một loại túi đựng hàng thay thế sẵn có cho các khách hàng của quý vị
  • chuẩn bị cho nhân viên của quý vị về sự thay đổi này
  • trưng thông báo tại tất cả các quầy thu ngân với nội dung như sau:

Chính Phủ Tiểu Bang Nam Úc đang cấm cung cấp các túi ny-lon đựng hàng loại nhẹ kể từ ngày 4 tháng Năm năm 2009. Các loại túi đựng hàng thay thế sẵn có ở tiệm bán lẻ này.

Kích cỡ tối thiểu của thông báo là 95mm (chiều cao) x 150mm (chiều rộng), trừ khi một thông điệp điện tử được sử dụng trên màn hình ở quầy thu ngân (tải xuống các chỉ báo ở đây).

Kể từ ngày 4 tháng Năm năm 2009 tôi không thể làm gì?

Một khi luật cấm túi này có hiệu lực vào ngày 4 tháng Năm năm 2009, quý vị không được phép cung cấp cho khách hàng các túi ny-lon đựng hàng bị cấm.

  • Mức phạt tối đa: 5.000 đô-la
  • Phạt tại chỗ: 315 đô-la

Đọc luật này.

Nhắc các khách hàng và nhân viên của quý vị
  • Trưng các thông báo về luật cấm túi này.
  • Sử dụng thẻ ở quầy để nhắc các khách hàng.
  • Sử dụng các áp phích quảng cáo để nhắc các khách hàng ‘mang theo túi của mình’.
  • Hỗ trợ các nhân viên của quý vị trong suốt giai đoạn bỏ dần – giữ thẻ xé ra được, có trong cuốn hướng dẫn dành cho nhà bán lẻ để tham khảo.