Các mẹo vặt về xử lý các thắc mắc của khách hàng

Một số khách hàng có thể không đồng ý với luật cấm này, hoặc với mục đích của việc giảm tổn hại đến môi trường do các túi ny-lon đựng hàng loại nhẹ gây nên. Điều này có thể là một khó khăn cho nhân viên của quý vị.

Chúng tôi có thể giúp các nhân viên của mình giải thích luật cấm này như thế nào?

Trưng các thông báo giải thích về sự thay đổi này.

  • Đặt thẻ trên mặt quầy ở quầy thu ngân để nhắc các khách hàng về luật cấm này và nhắc họ mang túi sử dụng lại được.
  • Sử dụng áp phích quảng cáo trên các bức tường, các cửa sổ hoặc cửa ra vào.
  • Nhắc các khách hàng rằng luật cấm này đã được Chính Phủ Tiểu Bang Nam Úc đưa ra và đang được áp dụng đối với tất cả các nhà bán lẻ trong Tiểu Bang.
  • Giải thích rằng luật cấm này đang giúp bảo vệ môi trường và động vật hoang dã bằng cách giảm rác thải và tổn hại do các túi ny-lon đựng hàng, loại nhẹ gây nên.
  • Đưa ra một loại túi thay thế, phù hợp theo quy định cho mục đích sử dụng của khách hàng.
  • Hướng dẫn khách hàng tham khảo trang mạng byobags.com.au hoặc Đường Dây Nóng Về Luật Cấm Túi Ny-lon này ở số 1300 137 118.