نکات برای برخورد با سوالات مشتریان

امکان دارد بعضی از مشتریان با این ممنوعیت، یا با هدف کاهش خسارت به محیط زیست ناشی از کیسه های نایلونی سبک موافق نباشند. این امر ممکن است برای کارمندان شما مشکل باشد.

چگونه می توانیم به کارمندان کمک کنیم تا این ممنوعیت را شرح دهند؟

اعلامیه هایی برای شرح تغییر نصب کنید.

  • کارتی روی پیشخوان قرار دهید تا ممنوعیت را به مشتریان یادآوری نموده و تذکر دهید که کیسه ها و ساکهای قابل مصرف مجدد خود را به همراه بیاورند.
  • به مشتریان یادآوری کنید که این ممنوعیت از سوی دولت استرالیای جنوبی در نظر گرفته شده است و در همه فروشگاه های این ایالت اعمال می شود.
  • توضیح دهید که این ممنوعیت با کاهش زباله و خسارت ناشی از استفاده کیسه های نایلونی سبک، به حفاظت از محیط زیست و حیات وحش کمک می کند.
  • یک کیسه جایگزین و مطابق قوانین برای استفاده مشتریان ارائه دهید.
  • سایت byobags.com.au یا تلفن ویژه ممنوعیت عرضه کیسه های نایلونی به شماره 1300 137 118 را برای مراجعه مشتری به وی معرفی کنید.