Các ngày quan trọng đối với các nhà bán lẻ 

Bây giờ

Chấm dứt mua các túi ny-lon đựng hàng loại nhẹ.

 • Đặt mua các loại khác – xem danh sách các nhà cung cấp.
 • Theo sự đi đầu của nhiều nhà bán lẻ của Nam Úc và chấm dứt sử dụng các túi ny-lon từ bây giờ.
 • Giải thích cho nhân viên của quý vị về luật mới sẽ nghĩa là gì với họ.
 • Xây dựng các cách thức tiêu chuẩn để đưa ra các loại túi thay thế, cách làm việc với các túi nặng hơn hoặc lịch sự từ chối các túi bẩn.
 • Tập huấn cho nhân viên về xử lý các khiếu nại hay thắc mắc của khách hàng.

Ngày 1 tháng Một năm 2009

Chỉ còn lại bốn tháng thôi để bỏ dần nguồn dự trữ các túi ny-lon nhẹ.

 • Giúp các khách hàng của quý vị bằng cách đưa ra các loại thay thế.
 • Trưng các thông báo về luật cấm túi này.
 • Sử dụng áp phích quảng cáo để nhắc các khách hàng.
 • Hỗ trợ nhân viên của quý vị trong suốt thời gian bỏ dần này.
 • Cảm ơn các khách hàng và nhân viên của quý vị đã tạo ra sự thay đổi này.

Ngày 4 tháng Năm năm 2009

Luật cấm túi này được thực thi.

 • Các mức phạt sẽ áp dụng nếu quý vị bán hoặc cung cấp các túi ny-lon bị cấm.
 • Thông báo ở quầy thu ngân có thể được gỡ bỏ.