تاریخ های مهم برای فروشندگان

هم اکنون

خرید کیسه های نایلونی سبک عرضه شده توسط فروشگاهها  را متوقف کنید.

  • از خط مشی تعدا زیادی از فروشندگان استرالیای جنوبی پیروی کنید و بلافاصله استفاده از کیسه های نایلونی را متوقف نمایید.
  • اطلاعات لازم درباره مفهوم قانون جدید را برای کارمندان خود توضیح دهید.
  • روشهای استاندارد برای ارائه کیسه های جایگزین، حمل کیسه های سنگین یا عدم پذیرش مودبانه کیسه های کثیف را گسترش دهید.
  • روش برخورد با شکایات یا سوالات مشتریان را به کارمندان آموزش دهید.

1 ژانویه 2009

فقط چهار ماه تا از رده خارج کردن کیسه های نایلونی سبک وقت باقیست.

4 مه 2009

ممنوعیت کیسه های نایلونی اعمال می شود.

  • در صورتیکه کیسه های نایلونی ممنوعه را بفروشید یا ارائه دهید جریمه خواهید شد.
  • اعلامیه نصب شده در محل صندوق را می توان برداشت.