منابع برای فروشندگان

منابع متعددی برای کمک به فروشندگان جهت از رده خارج کردن کیسههای نایلونی سبک، تهیه شده است. از این منابع برای برقراری ارتباط بین کارکنان و مشتریان جهت شرح تغییرات استفاده نمایید.

بسته اطلاع رسانی مخصوص فروشندگان
یک بسته اطلاع رسانی برای همه فروشندگان استرالیای جنوبی ارسال شده تا به فروشندگان و مشتریانشان کمک کند تا با تغییر سازگار شوند. اگر به نسخه های بیشتری از این بسته اطلاع رسانی نیاز دارید لطفا با تلفن ویژه ممنوعیت عرضه کیسه های نایلونی 1300 137 118 تماس بگیرید.

همه فایلها به صورت PDF هستند. ممکن است نیاز داشته باشید نسخه رایگان نرم افزار Adobe PDF reader را از اینجا داون لود کنید.

بروشور اطلاعات
در یک روی این بروشور فروشندگان میتوانند اطلاعات لازم برای حصول اطمینان از آمادگی کامل برای روز 1 ژانویه 2009 را مشاهده کنند. در روی دیگر یک پوستر وجود دارد. یک کارت تذکر جدا شونده نیز در بروشور وجود دارد.

Information Brochure

کارت تذکر
این کارت را برای مراجعه کارمندان در دسترس نگه دارید.

 Prompt Card

پوستر
این پوستر را روی پنجره مغازه یا روی در ورودی نصب کنید تا به مشتریان تذکر دهید که به همراه آوردن کیسه یا ساک قابل استفاده مجدد را فراموش نکنند.

 BYO Bags Poster

کارت پیشخوان
این کارت دو رو که روی پیشخوان قرار دارد برای مشتریانی است که درباره این ممنوعیت به اطلاعات بیشتری نیاز دارند.

 

 Counter Card

اعلامیه روی صندوق
فروشندگان باید این اعلامیه اجباری را روی صندوق های خود نصب کنند. این اعلامیه را میتوان از تاریخ 4 مه 2009 برداشت.

 

 Mandatory Sign

اعلامیه روی صندوق – گزینه پیام الکترونیکی
برای فروشندگانی که مایلند از گزینه پیام الکترونیکی استفاده کنند، پیام اجباری به قرار زیر است:

دولت ایالت استرالیای جنوبی ارائه کیسههای نایلونی سبک را از تاریخ 4 مه 2009 ممنوع کرده است. ساکهای خرید جایگزین در این فروشگاه موجود است.


 

تصاویر
فروشندگان تشویق میشوند تا جهت کمک به کارکنان و مشتریان خود جهت سازگاری با این تغییر از این تصاویر در کالاهای آموزشی و بازاریابی خود استفاده کنند
همه تصاویر به صورت فایل jpeg در یک فایل zip گردآوری شدهاند.

کیسههای نایلونی ممنوع

Banned Bags

کیسههای قابل تجزیه (AS 4736-2006)

Biodegradable Bags

کیسههای رولی

Fruit and Veg Bags

کیسههای کاغذی

Brown Paper Bags

کیسههای نایلونی ضخیم مخصوص فروشگاههای بزرگ یا عرضه پوشاک

Department Store Bags

ساکهای ضخیم پارچهای که برای مصارف متعدد طراحی شده است

Green Reusable Bags